"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Alchemy: History of Science #10