"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Thư từ và nhật ký: Những cuộc hạnh ngộ của những bộ óc lớn trong lịch sử.
03/08 2020