"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Hình tượng giáo sư qua Socrates
29/06 2020