"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Người Việt chỉ biết làm thơ, viết truyện mô tả, và dịch sách?
04/03 2021