"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

EVOLUTION VS GOD