"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Video

CÂU  CHUYỆN TRIẾT HỌC THÚ VỊ - ARENDT CHỐNG LẠI HEIDEGGER
30/06 2020
The Scientific Methods: Crash Course History of Science #14
27/06 2020
The New Astronomy: Crash Course History of Science #13
27/06 2020
The Scientific Revolution: Crash Course History of Science #12
27/06 2020
Cathedrals and Universities: Crash Course History of Science #11
27/06 2020
Alchemy: History of Science #10
27/06 2020