"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Sách vật lý vũ trụ

Định lý Godel: Nền tảng của khoa học...

98.000₫
“Định lý Bất toàn của Gödel là một trong những khám phá khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX, sánh ngang với Thuyết tương đối của Einstein và Nguyên lý Bất định của Heisenberg” (The New Yorker, 29/06/2016)....
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh