"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

India: Crash Course History of Science #4